Budżet Obywatelski Wąbrzeźna

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Wąbrzeźnie

Podstawą prawną regulującą zasady tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jest:

 •  zarządzenie nr 0050.57.2023 Burmistrza Wąbrzeźna z 25 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia budżetu obywatelskiego - wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań i działania informacyjne, harmonogramu działań, wzoru karty do głosowania oraz powołania komisji do przeprowadzenia i ogłoszenia wyników głosowania,
 • uchwała nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 2764) zmieniona uchwałą nr XL/267/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 2527) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Wąbrzeźno.

Dokumenty można pobrać TUTAJ 

Budżetu Obywatelskiego w Wąbrzeźnie - 9. edycja

W ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy mają do rozdysponowania 300.000 zł.

Zgłaszanie projektów:

 • Projekt zadania do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Wąbrzeźna.
 • Mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów zadań, przy czym każdy z projektów zadań wymaga złożenia odrębnego formularza.
 • Do zgłoszenia projektu zadania mieszkaniec dołącza listę poparcia dla projektu zadania podpisaną przez co najmniej 6 mieszkańców Wąbrzeźna.

W ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie:

 • którego koszt przekracza kwotę dostępną w ramach konsultacji;
 • które stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 • które narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 • które zlokalizowane jest na majątku miasta obciążonym na rzecz osób trzecich lub przeznaczonym na sprzedaż;
 • które polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu przedsięwzięcia;
 • które po realizacji generowałoby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości ednostkowej zgłoszonego zadania;
 • które wymaga współpracy instytucjonalnej jednostek miasta, a one nie wyraziły gotowości do współpracy oraz woli utrzymywania zadania, w przypadku realizacji zadania twardego.

Informacje związane z danymi