DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Wąbrzeźno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wabrzezno.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Stempska
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 566884532

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Urzędu Miasta Wąbrzeźno mieści się przy ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Budynek posiada dwa wejścia (A oraz B) od strony ul. Wolności.

Przy budynku, po prawej stronie (patrząc od ul. Wolności), znajdują się wydzielone miejsca parkingowe (w tym dla osób niepełnosprawnych).

Przed drzwiami głównymi A (o szerokości 95cm), znajdują się 2 stopnie schodowe i podest. Przed drzwiami głównymi B (o szerokości 100cm) znajdują się 2 stopnie schodowe i podest oraz podjazd z poręczą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Dostępne jest również wejście od strony parkingu znajdującego się na tyle budynku. Dostęp do parkingu wewnętrznego odbywa się przez bramę wjazdową.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Urząd jest budynkiem jednopiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje i do piwnicy możliwy jest tylko schodami.

Budynek nie posiada wind i podnośników.

Przy wejściu A znajduje się przycisk na wygodnym do skorzystania poziomie przez osobę poruszającą się na wózku, który może zostać użyty w celu wezwania pomocy w załatwieniu spraw przez osobę niepełnosprawną.

 

Straż Miejska miasta Wąbrzeźno

Dostęp do Straży Miejskiej odbywa się z parkingu Urzędu znajdującego się na tyle budynku (patrząc od strony ul. Wolności), poprzez 6 stopniowe schody.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

    Na piętrze zainstalowana jest lupa umożliwiająca osobom słabowidzącym odczytanie tekstu.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
 • mapa strony,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie za pomocą przeglądarek i narzędzi do odczytywania danych,
 • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Urząd nie udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.